Preskočiť na obsah

Zápis do MŠ Rožňavské Bystré

Zverejnené 8.4.2024.

Kategória

Riaditeľstvo Materskej školy Rožňavské Bystré v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

SA USKUTOČNÍ OD 6.mája do 10.mája 2024.

Podmienky prijímania:
v čase od 9.00-11.30 h., resp. od 15.00 – 16.00 h.
Prednostne sa prijímajú:
– deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov
veku do 31.8.2024) a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
– deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8.2024,
– deti s trvalým pobytom v obci,
– deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
– na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti od troch rokov veku,
výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:
– Základné hygienické návyky (nesmie mať počas dňa plienky, musí vedieť používať WC,
umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)
– Základné sebaobslužné návyky (vediet‘ spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní
s dospelými a samostatne sa čo najviac angažovať)
– Základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť‘ lyžicou a piť z pohára)
– Základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou


SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI:
Tlačivo ,,Žiadosť o predprimárne vzdelávanie“ si môžete stiahnuť TU. Prípadne ju môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v Materskej škole Rožňavské Bystré. Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť‘ obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára, doručí zákonný zástupca do 31.5.2024 osobne do materskej školy alebo poštou na adresu:

Materská škola,
049 31 Rožňavské Bystré

Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30.6.2024.

Kontakt: 0902 966 056

V Rožňavskom Bystrom, 05.04.2024