Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Tlačivá trvalý pobyt

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov

V súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov, ktorého aktuálne zmeny sú platnosti od 1.7.2006, podávame občanom toto usmernenie:

Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:

 • platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP (ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list)
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka – ov, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov ! (napr. jeden v ČR a ďalší na Slovensku).

Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu kartu.

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

Občan prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom (alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov) a list vlastníctva.

K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť túto skutočnosť znova.

Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 3,- € (100,-Sk), v zmysle zákona č. 145/1995 Z .z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.


Zrušenie záznamu trvalého pobytu

Vlastník nehnuteľnosti môže podať žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu osobe, ktorá nemá užívacie právo k predmetnej nehnuteľnosti.

Nie je možné zrušiť trvalý pobyt manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka.

Občan, ktorému bol zrušený záznam o trvalom pobyte, má následne adresu trvalého pobytu obec Rožňavské Bystré.

Potrebné doklady pri osobnom podaní:

 • Žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu
 • List vlastníctva – nie starší ako tri mesiace
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.

Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

 1. rezov ovocných stromov
 2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
 5. odôvodnenie žiadosti


Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce 6,50 €
 3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v R. Bystrom v pracovnom čase.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou krovité porasty s výmerou do 10 m2
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
 4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)

V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v R. Bystrom. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.

Výrub stromov

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

 1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.
 2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).
 3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
 4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 6,50 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 66,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).
 5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.
 6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
 7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.
 8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.
 9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Legislatíva:

 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Overovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV
Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.

Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou 

Lehota vybavenie: na počkanie

Poplatok: 1,50 € / každý podpis

Nevykonávame osvedčenie:

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a šekoch

OSVEDČENIE LISTINY
Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu


Lehota na vybavenie: na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou

Poplatok:

 • 1,50 € / každá začatá strana originálu
 • 3,00 € / každá začatá strana originálu napísaná v cudzom jazyku


Nevykonávame osvedčenie:

 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.