Kontakt:

Napíšte nám:

Tlačivá trvalý pobyt

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov

      V súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov, ktorého aktuálne zmeny sú platnosti od 1.7.2006, podávame občanom toto usmernenie:

 

     Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:

- platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP

     (ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list)

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

 

       Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka – ov, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

       Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

       Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov ! (napr. jeden v ČR a ďalší na Slovensku).

       Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu kartu.

       Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

       Občan prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom (alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov) a list vlastníctva.

       K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť túto skutočnosť znova.

       Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 3,- € (100,-Sk), v zmysle zákona č. 145/1995 Z .z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

 

Zrušenie záznamu trvalého pobytu

     

      Vlastník nehnuteľnosti môže podať žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu osobe, ktorá

nemá užívacie právo k predmetnej nehnuteľnosti.

      Nie je možné zrušiť trvalý pobyt manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka.

      Občan, ktorému bol zrušený záznam o trvalom pobyte, má následne adresu trvalého pobytu

obec Rožňavské Bystré. 

Potrebné doklady pri osobnom podaní:

- Žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu

- List vlastníctva - nie starší ako tri mesiace

- Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.